Dominik Maiński


1 - Dominik Maiński - główne zdjęcie do zakładkiUrodzony w 1979 roku w Warszawie. Jest absolwentem historii i historii sztuki (z wyróżnieniem) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doktoryzował się z historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie dysertacji pt. Obraz Jana Pawła II w polskiej numizmatyce i medalierstwie 1978-2011. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbył szkolenia zagraniczne m.in. na: Uniwersytecie w Reykjavíku na Islandii, Uniwersytecie Nordland w Bodø w Norwegii, Uniwersytecie Bosforskim w Stambule w Turcji, Uniwersytecie Azorów w Ponta Delgada w Portugalii czy Uniwersytecie Gujany Francuskiej w Cayenne, gdzie prowadził również wykłady. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL jako kustosz zbiorów specjalnych. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lublinie. Jest certyfikowanym przewodnikiem turystycznym PTTK po Lublinie i tzw. trójkącie turystycznym (Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy), Przewodnikiem Inspiracji Urzędu Miasta Lublin. Należy do Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej. Jest czynnym uczestnikiem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, autorem kilkudziesięciu tekstów naukowych i popularnonaukowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych są: rzemiosło artystyczne, numizmatyka i medalierstwo, głównie w ujęciu stylistycznym i ikonograficznym, prawo autorskie w sztuce, sztuka skandynawska. Jest dyplomowanym florystą oraz podróżnikiem, który zwiedził ponad 70 krajów świata.

e-mail: dominik.mainski@gmail.com
tel.: +48 501606155Dorobek w dziedzinie medalierstwa i numizmatyki:


Rozprawa doktorska

Obraz Jana Pawła II w polskiej numizmatyce i medalierstwie 1978-2011, promotor J. W. Sienkiewicz, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012.

Artykuły naukowe i popularnonaukowe

2022

Medale / Medals, [w:] Pomiedzy – Awers/Rewers. Monety i Medale Sebastiana Mikołajczaka / Between – Obverse/Reverse. The Medals and Coins of Sebastian Mikołajczak, koncepcja katalogu / catalogue concept S. Mikołajczak, Toruń 2022, s. 7-31.
 
Monety / Coins, [w:] Pomiedzy – Awers/Rewers. Monety i Medale Sebastiana Mikołajczaka / Between – Obverse/Reverse. The Medals and Coins of Sebastian Mikołajczak, koncepcja katalogu / catalogue concept S. Mikołajczak, Toruń 2022, s. 203-213.
 
Medale papieskie epilog, [w:] Czas ucieka. Wieczność czeka. Postscriptum. Wystawa poświęcona pamięci Bernarda Marka Adamowicza, red. S. Kośmiński, Częstochowa 2022, s. 25-27.
 
Artyści Bernardowi, [w:] Czas ucieka. Wieczność czeka. Postscriptum. Wystawa poświęcona pamięci Bernarda Marka Adamowicza, red. S. Kośmiński, Częstochowa 2022, s. 28-33.

2021

Środowisko polskich numizmatyków i medalierów w USA od II połowy XX w., [w:] Polacy w Ameryce. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 27-28 czerwca 2017 roku, t. II, pod red. M. Kordasa, K. Kucharskiego, I. Stefaniak, Warka 2021, s. 65-75 / Maiński Dominik, Polish numismatic associations and professional medal makers in the USA from 2nd half of the 20th century to the present day, [in:] Poles in America. Research papers presented at the Polish-American conference on the 50th anniversary of The Casimir Pulaski Museum in Warka, June 27-28, 2017, vol. II, ed. M. Kordas, K. Kucharski, I. Stefaniak, Warka 2021, p. 159-170.
 
The Toruń Prelude, [in:] XI Baltic Medal Triennial. Medal Art in Lithuania and Poland – 500 Years, ed. R. Ablėnienė,  [Vilnius, Toruń] 2021, p. 8-9.
 
Innovation in the iconography and stylistics of contemporary Polish medal art, [in:] XI Baltic Medal Triennial. Medal Art in Lithuania and Poland – 500 Years, ed. R. Ablėnienė, [Vilnius, Toruń] 2021, p. 119-120.
 
Ikonografia a forma w medalierstwie Józefa Stasińskiego, [w:] Józef Stasiński. Z innej strony medalu, projekt Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, pomysłodawca Małgorzata Schmidt.

2020

Artystyczna wizja wieczności, [w:] Czas ucieka. Wieczność czeka. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II – w roku setnej rocznicy Jego urodzin, red. B. M. Adamowicz, Częstochowa 2020, s. 10-18 [katalog wystawy objazdowej: Częstochowa, Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław].

2019

Utrwalić dziedzictwo. Ikonografia medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II, „Ethos” 32(2019), nr 127, s. 176-194.
 
Medale i monety poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II w kontekście współczesnego polskiego rynku dzieł medalierskich i numizmatycznych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 111: 2019, s. 203-218.

2018

Medal 100-lecia KUL, „Przegląd Uniwersytecki” [KUL] 30: 2018, nr 2-3, s. 14-15.

2017

Medal – drogowskaz na szlaku życia danego i zadanego, [w:] Życie zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II, red. B. M. Adamowicz, Częstochowa 2017, s. 5-13 [katalog wystawy].
 
Recenzja: Wincenty Kućma „Reliefy”, red. i korekta tekstu K. Stefaniak, Kraków 2016, „Biuletyn Numizmatyczny” 2017, nr 3, s. 217-219.

2016

Wydobyte z przestrzeni. Ewa Olszewskia-Borys. Medalierstwo, Michał Borys. Rysunek, teksty D. Maiński, Dąbrowa Górnicza 2016 [katalog wystawy, Pałac Kultury Zagłębia, październik-listopad 2016].
 
Przy stole z Janem Pawłem II. Artystyczna modlitwa o jedność, [w:] Być razem. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II, red. B. M. Adamowicz, Częstochowa 2016, s. 24-33 [katalog wystawy, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016].

2015

Numizmatyka i medalierstwo w kręgu rzemiosła artystycznego, [w:] O rzeczach pięknych. Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków, red. A. Bender, M. Wrześniak, Lublin 2015, s. 81-89, 364-365.

2014

Medalierzy polscy "Mój Jan Paweł II", aut. B. M. Adamowicz, wstęp D. Maiński, Warszawa 2014 [katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 24.06 – 21.07.2014].
 
Papieskie inspiracje, „Niedziela Sosnowiecka” 57: 2014, nr 15 (1090), 13 kwietnia, s. VI.
 
Medale z wizerunkiem Jana Pawła II jako dzieła sztuki, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]” 26: 2014, nr 2 (148), s. 22-23.

2013

Sikora Stanisław, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, szp. 194-195.
 
Swoboda i ograniczenia postaw twórczych projektantów polskich monet i medali po 1945 roku, [w:] Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Lublin 2013, s. 197-214.

2012

Tematyka i ikonografia podróży na polskich medalach i monetach upamiętniających Jana Pawła II, [w:] Aksjologia podróży, red. nauk. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 115-131.

2010

Tematyka i ikonografia monet Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, [w:] Labor omnia vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Franciszka Midury, red. nauk. E. Lewandowska-Tarasiuk i in., Warszawa 2010, s. 339-357.

 

Konferencje naukowe
 

Sympozjum towarzyszące XI Bałtyckiemu Triennale Medali. 500 lat sztuki medalierskiej na Litwie i w Polsce, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Ratusz Staromiejski, 7 lipca 2021..
Referat: Nowatorstwo ikonografii i stylistyki współczesnego medalierstwa polskiego.

Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce pt. Polacy w Ameryce., Warka 27-28 czerwca 2017.
Referat: Środowisko polskich numizmatyków i medalierów w USA w 2 połowie XX wieku.

I Ogólnopolska Konferencja Medalierska pt. Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 24-25 listopada 2016.
Referat: Ikonografia medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II.

Ogólnopolska Sesja Naukowa pt. Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 3-4 listopada 2016.
Referat: Współczesny polski rynek dzieł medalierskich i numizmatycznych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie, Kraków 22-24 czerwca 2016.
Referat: Kolekcjonerstwo i wystawy medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków, Instytutu Historii Sztuki UKSW w Warszawie, Stowarzyszenia Historyków Rzemiosła Artystycznego „ARTIFICIUM”, Warszawa 21-22 maja 2014.
Referat: Numizmatyka i medalierstwo w kręgu rzemiosła artystycznego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Sztuka w kulturze współczesnej pt. Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, Katedra Teorii Kultury i Sztuki, Katedra Literatury Modernizmu KUL, Lublin 14 grudnia 2011.
Referat: Swoboda i ograniczenia postaw twórczych projektantów polskich monet i medali po 1945 roku.


Wystawy

Czas ucieka – wieczność czeka. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II, wystawa on-line w Kordegardzie – Galerii Narodowego Centrum Kultury, 25 maja-30 czerwca 2020, kuratorzy: B. M. Adamowicz, M. Kuropatwa. D. Maiński jako ekspert i członek jury konkursowego opiniującego prace wyłonione do ekspozycji.

Polskie medalierstwo 2001-2017. I Wystawa Przeglądowa Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie w 2017 roku, komisarze: A. Wątróbska-Wdowiarska, M. Jammoul. D. Maiński jako uczestnik wystawy i ekspert ds. medalierstwa.
 

Wywiady

500-lecie sztuki medalierskiej na Litwie i w Polsce, lrt.lt (Lithuanian National Radio and Television), 7 listopada 2021

Gorostiza Magdalena, Masz takie banknoty? Mogą być wiele warte. Na co zwracać uwagę?, Onet.pl oraz Kobietaxl.pl, 18 lipca 2021.

Gorostiza Madalena, Fascynująca historia pieniędzy. W portfelach możemy znaleźć prawdziwe skarby, Onet.pl oraz Kobietaxl.pl, 4 grudnia 2020. Top 2020 Onetu.

Gorostiza Magdalena, Macie takie 10 groszy z PRL w domu? Może być warte nawet 20 tysięcy złotych!, Onet.pl oraz Kobietaxl.pl, 21 listopada 2020.

Skarbek Monika, Osobowość papieża wciąż onieśmiela artystów. Rozmowa z historykiem sztuki dr. Dominikiem Maińskim, autorem pierwszej pracy poświęconej ikonografii i estetyce monet z wizerunkiem Jana Pawła II, emitowanych przez Narodowy Bank Polski, „Jak w banku. Magazyn pracowników Narodowego Banku Polskiego”, marzec 2014, s. 6-7.